Умови користування сервісом BBGO

1.1. Угода Користувача (надалі за текстом- Угода) являє собою договір між Користувачем і Адміністратором щодо використання Сервісу BBGO.

1.2. При використанні Сервісу BBGO, Користувач незалежно від його правового статусу і цивільної дієздатності підпорядковується правилам і обмеженням, викладеним в цій Угоді.

1.3. Угода з урахуванням всіх змін та доповнень розміщується до загального відома на Веб-сайті та\або Мобільному Додатку.

1.4. Користувач підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згодний з умовами Угоди. У разі незгоди Користувача з будь-яким з положень цієї Угоди Користувач не може користуватися Сервісом BBGO.

1.5. Користувач надає свою згоду на дотримання умов цієї Угоди під час реєстрації Користувача на Веб-сайті та\або Мобільному додатку.

1.6. Адміністратор може доповнювати або будь-яким іншим чином змінювати цю Угоду без попереднього повідомлення Користувача. Користувач цим надає свою згоду на внесення змін до Угоди без отримання будь-якого спеціального підтвердження з боку Користувача.

1.7. В цій Угоді наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

• Адміністратор - юридична особа, створена відповідно до законодавства України – ТОВ «ВІ КО ДРАЙВ»

• Користувач – будь-яка дієздатна фізична особа, якій на момент реєстрації Користувача або здійснення Замовлення без реєстрації виповнилося 18 (вісімнадцять) років, або юридична особа, яка прийняла умови цієї Угоди і користується Сервісом BBGO;

• Сервіс BBGO – можливість безоплатного використання Користувачем технологічної платформи за допомогою Веб-сайту, Мобільного додатку з метою розміщення інформації про Замовлення, ознайомлення з пропозиціями Партнерів BBGO щодо можливого виконання Замовлення та пошуку таких пропозицій за заданими Користувачем критеріями, а також для організації комунікації між Адміністратором, Користувачем, Партнером BBGO.

• Партнер BBGO – третя особа, яка надає та/або пропонує Користувачу надання послуг перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуг по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуг доставки, та яка перебуває в договірних відносинах з Адміністратором на підставі договору про надання інформаційних послуг, який є публічним, та укладається шляхом акцепту Партнером Публічної оферти про надання інформаційних послуг, розміщеної Адміністратором на електронному ресурсі: www.bbgo.city

• Замовлення – замовлення Користувача на надання послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги доставки, структуроване за необхідними реквізитами: адреса початкового та кінцевого пункту перевезення, час подачі автомобіля, тип автомобіля, вартість перевезення, а також додаткові вимоги.

• Послуги – послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги по управлінню транспортним засобом Користувача (послуга «драйвер»), послуги доставки, що надаються Користувачам Партнерами BBGO.

• Веб-сайт – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: www.bbgo.city

• Мобільний Додаток – примірник комп'ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «BBGO», який надається Адміністратором Користувачу у тимчасове користування (протягом строку дії цієї Угоди) за функціональним призначенням кінцевим споживачем в якості інструмента для надання Сервісу BBGO.

• Технологічна платформа – це взаємопов'язана сукупність комп'ютерних програм та електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень та їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо), яка також призначена для збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення інформації про Замовлення, які надійшли до Адміністратора від Користувачів та надання доступу до цієї інформації Партнерам BBGO.

2. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА

2.1. Для використання Сервісу BBGO, Користувач здійснює реєстрацію через Веб-сайт та\або Мобільний додаток, в результаті якої створюється унікальний обліковий запис Користувача, що забезпечує його доступ до Сервісу BBGO.

2.2. При реєстрації Користувач зобов'язаний надати достовірну інформацію про себе, шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми.

2.3. У разі надання Користувачем недостовірної інформації при реєстрації або в подальшому при використанні Сервісу BBGO, Адміністратор має право призупинити або анулювати дію облікового запису (реєстрацію) Користувача без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди Користувача.

2.4. У разі, якщо дії Користувача можуть привести до порушення будь-яких норм і правил чинного законодавства, прав людини, недорбросовісних, шахрайських дій з акційними та\чи бонусними пропозиціями, а також можливості виникнення претензій до Адміністратора або залучення Адміністратора до відповідальності за дії такого Користувача, Адміністратор має право негайно заблокувати дії Користувача, а також призупинити або анулювати дію облікового запису (реєстрацію) Користувача без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди з боку Користувача.

2.5. Адміністратор має право видалити або заблокувати обліковий запис Користувача в разі його невикористання Користувачем протягом 12 календарних місяців.

2.6. Адміністратор має право в односторонньому порядку та без пояснень причин Користувачу видалити або заблокувати його обліковий запис з будь-яких підстав, які, но його думку (або згідно з алгоритму автоматичних налаштувань), порушують умови користування, виявляють недобропорядність чи зловживання (наприклад, зловживання акційними чи\та бонусними пропозиціями, надмірна активність\рух на бонусному рахунку, надмірне використання бонусних пропозицій) та з іншого невичерпного переліку причин.

2.7. У разі отримання доступу третьою особою до облікового запису Користувача, Користувач зобов'язаний негайно повідомити Адміністратора для прийняття відповідних заходів за умови, що Користувач може підтвердити правомірність приналежності облікового запису конкретному такому Користувачеві.

3. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

3.1. Всі питання пов'язані зі збором, використанням, обробкою та захистом персональних даних Користувача регулюються окремим Положенням про конфіденційність, що розміщується на Веб-сайті та\або Мобільному Додатку.

4. СЕРВІС BBGO

4.1. Сервіс BBGO надається Користувачеві виключно для особистого некомерційного використання, що дозволяє Користувачам організовувати та планувати перевезення.

4.2. Адміністратор на договірних засадах надає Партнерам BBGO доступ до інформації про Замовлення Користувачів. Партнери BBGO в разі прийняття Замовлення надають Користувачам Послуги. Адміністратор не несе відповідальності та не бере на себе зобов'язань перед Користувачами щодо Послуг, які надаються Користувачам Партнерами BBGO та не надає будь-яких гарантій Користувачам щодо якості таких Послуг.

4.3. Надання Послуг здійснюється Партнерами BBGO на підставі окремих договорів між конкретними Користувачами і Партнерами, стороною яких не є Адміністратор, навіть в тому випадку, якщо Користувач отримав інформацію про такі Послуги за допомогою використання Сервісу BBGO або якщо Адміністратор будь-яким іншим чином сприяв укладенню таких договорів.

4.4. Адміністратор не несе відповідальності за терміни, зміст, актуальність та якість надання Партнерами BBGO інформації про Послуги, наявність цих Послуг на даний момент, а також Адміністратор не несе відповідальності перед Користувачами за можливі негативні наслідки, шкоду (збитки), заподіяну Користувачеві внаслідок ненадання чи неналежного надання Послуг Партнерами BBGO.

4.5. В разі замовлення класу автомобіля «Доставка» Користувач зобов'язується не замовляти доставку предметів, перевезення яких заборонено чинним законодавством України. Користувач погоджується з тим, що в разі порушення цього пункту він несе відповідальність за всі можливі ризики та/або наслідки, що можуть виникнути в зв'язку з перевезенням таких предметів. При цьому Партнери BBGO мають право відмовити Користувачу в наданні послуги доставки в разі виявлення предметів, перевезення яких заборонено чинним законодавством України.

4.6. Веб-сайт, Мобільний додаток, Сервіс BBGO не призначені для розміщення конфіденційної інформації, інформації з обмеженим доступом, інформації третіх осіб, на розміщення якої не отримані належні дозволи і повноваження з боку Адміністратора.

4.7. Адміністратор зберігає за собою право призупиняти надання доступу до Сервісу BBGO або його частини у будь-який час із будь-якої причини або за її відсутності без попереднього повідомлення Користувача.

5. ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ BBGO

5.1. Користувач при використанні Сервісу BBGO може розміщувати інформацію і об'єкти прав інтелектуальної власності, в тому числі, але не обмежуючись: оцінки, відгуки, коментарі щодо Сервісу Уклон та/або Партнерів Уклон (далі – Контент). При цьому в разі розміщення Контенту Користувач гарантує, що він правомірно володіє таким Контентом або майновими правами на нього та/або отримав всі необхідні дозволи на розміщення такого Контенту від третіх осіб. У разі пред'явлення претензій Адміністратору, Користувач зобов'язаний самостійно і за свій рахунок врегулювати такі претензії або відшкодувати Адміністратору збитки, понесені останнім у зв'язку з неправомірним розміщенням Користувачем Контенту на Веб-сайті та/або Мобільному Додатку.

5.2. Адміністратор залишає за собою право відмовити в розміщенні, а також у будь-який момент видалити/заблокувати Контент на свій розсуд з будь-якої причини без повідомлення Користувача та його згоди.

5.3. Адміністратор не вживає жодних дій і не несе відповідальності за достовірність інформації, точність і правомірність розміщення Контенту на Веб-сайті та Мобільному Додатку. Адміністратор не перевіряє Контент, що розміщується Користувачами, і не несе відповідальності за його достовірність і правомірність.

5.4. Адміністратор зобов'язується повідомити Користувача про претензії третіх осіб щодо розміщеного Користувачем Контенту. Користувач зобов'язується надати Адміністратору права на публікацію Контенту або видалити Контент.

5.5. Користувач зобов'язується не використовувати Сервіс BBGO для передачі, розміщення або поширення будь-яким способом інформації, зміст якої є незаконним, загрозливим, наклепницьким, образливим, порушує авторські права, поширює ненависть та/або дискримінацію людей за будь-якими ознаками, містить образи і претензії на адресу інших Користувачів, Адміністратора або будь-яких третіх осіб, права яких встановлені Законом України «Про захист суспільної моралі», Конституцією України та іншими відповідними нормативними актами. Також забороняється розповсюдження за допомогою Веб-сайту та Мобільного Додатку будь-якої інформації еротичного, сексуального або порнографічного характеру. Якщо Адміністратор понесе будь-які збитки, пов'язані з розміщенням Користувачем незаконної інформації, Користувач зобов'язаний відшкодувати ці збитки Адміністратору в повному обсязі.

5.6. Контент не повинен містити:

– обмеження прав меншин;

– видачі себе за іншу особу або представника організації та/або співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників і власників Адміністратора, а також введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб'єктів або об'єктів;

– матеріалів, які Користувач не має права робити доступними згідно із законом або згідно з якими-небудь контрактними відносинами;

– матеріалів, які порушують права на будь-який патент, торгову марку, комерційну таємницю, копірайт або інші права власності та/або авторські і суміжні з ним права третьої особи;

– рекламу, кореспонденцію «спам», «листи щастя», запрошення до участі у фінансових послугах або нав'язування послуги іншим способом;

– матеріалів, що містять комп'ютерні коди, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернеті.

5.7. При використанні Сервісу BBGO, Користувачі не мають права зберігати, розміщувати, передавати або поширювати іншим чином будь-яку інформацію та/ або об'єкти права інтелектуальної власності, які можуть призвести до порушення прав третіх осіб, включаючи права на захист персональних даних.

5.8. У разі виявлення Користувачами інформації та/або об'єктів прав інтелектуальної власності, використання яких обмежено або права на які належать третім особам, Користувач зобов'язаний звернутися до Адміністратора і повідомити про порушення з зазначенням Інтернет-адреси інформації та/або об'єктів прав інтелектуальної власності, які, на думку Користувача, порушують права третіх осіб та повідомити характер такого правопорушення.

5.9. При використанні Сервісу BBGO, Користувачам заборонено здійснювати будь-які дії, які порушують або можуть бути наслідком порушення норм чинного законодавства України або законодавства іншої держави, в якому знаходиться Користувач, а також відповідних норм міжнародного права.

5.10. Будь-які матеріали, отримані Користувачем з використанням Сервісу BBGO, Користувач використовує на свій страх і ризик. Користувач самостійно несе відповідальність за будь-які збитки, які можуть бути нанесені комп'ютеру та/або даним в результаті завантаження і використання цих матеріалів.

5.11. Адміністратор має право на вимогу відповідного уповноваженого (правоохоронного) органу, але відповідно до чинного законодавства, надавати такому органу наявну інформацію про Користувача, не виключаючи персональні дані.

6. ОПЛАТА ПОСЛУГ, бонуси

6.1. Оплата Послуг здійснюється Користувачем відповідно до тарифів, розміщених у Мобільному Додатку та\або на Веб-сайті. У періоди підвищеного попиту на Послуги (у святкові дні, при заторах на дорогах, в залежності від погодних умов, а також в інших випадках) тарифи можуть бути збільшені. Користувач має право коригувати суму запропонованого тарифу використовуючи функціональні можливості Мобільного Додатку та\або Веб-сайту. При зміні маршруту або тривалому очікуванні пасажира вартість Послуг перераховується відповідно до тарифів. Користувач погоджується з тим, що у випадку оплати Послуги банківською карткою, відповідна різниця вартості буде списана з його банківської картки.

6.2. Користувач здійснює оплату за Послуги безпосередньо Партнеру BBGO. Оплата готівковими грошовими коштами здійснюється Користувачем шляхом передачі готівкових грошових коштів Партнеру BBGO, що надав Послугу.

6.3. Користувач може здійснити оплату за Послуги Партнеру BBGO за допомогою банківської картки через Мобільний Додаток або Веб-сайт. При цьому Користувач автоматично переходить на сайт відповідної платіжної системи та вводить свої персональні дані та дані банківської карти безпосередньо на сайті цієї платіжної системи. Адміністратор не зберігає та не передає дані банківських карток Користувачів.

6.4. Адміністратор здійснює інформаційне сприяння забезпеченню приймання платежів за допомогою банківських карток від Користувачів. Приймання та перерахування платежів з використанням банківських карток здійснюються відповідними платіжними системами, шо уповноважені надавати відповідні послуги.

6.5. Користувач, окрім оплати Послуг Партнерам BBGO в разі здійснення розрахунку за допомогою банківської картки, має можливість залишати Партнерам BBGO чайові (кошти понад плату за Послуги) по завершенню надання Послуг у випадку, якщо Користувач оцінив виконання Замовлення Партнером від 4 до 5 зірок.

6.6. За кожну поїздку здійснену Користувачем (готівкова чи безготівкова) нараховеється кешбек у розмірі 3%, сума якого автоматично зараховується на бонусний рахунок користувача у додатку після завершення поїздки. На бонусну частину вартості поїздки кешбек не нараховується. Користувач може переводити бонуси на рахунок іншого користувача BBGO.

6.7. Адміністратор під час проведення рекламних заходів та акцій, спрямованих на підвищення інтересу Користувачів до Сервісу BBGO та з метою залучення нових Користувачів, може надавати Користувачам акційні бонуси за завантаження додатку, за запрошення друзів, але на умовах встановлених Адміністратором. Зазначені умови Адміністратор може змінювати на свій розсуд без попереднього повідомлення Користувача. Бонуси зараховуються на бонусний рахунок Користувача у додатку. Користувачі мають можливість використати бонуси при здійсненні Замовлень;

6.8. Адміністратор має право без попередження та пояснення причин блокувати та\або видаляти обліковий запис Користувача у випадку виявлення підозрілих, на його думку, чи надто активних транзакцій (часті переведення бонусів іншим Користувачам, великі суми бонусів на рахунку Користувача отримані від інших Користувачів, часті отримання бонусів від інших користувачів тощо). Перелік причин блокування є невичерпним, а рішення Адміністратора щодо блокування безапеляційним.

7. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАТОРА

7.1. Адміністратор не несе відповідальності за будь-яку шкоду життю та здоров'ю, будь-які прямі та/або непрямі збитки, матеріальну та/або нематеріальну шкоду, зобов'язання чи втрати, понесені в результаті використання або невикористання Користувачем інформації, розміщеної на Веб-сайті та Мобільному додатку, а також при використанні Сервісу BBGO; в зв'язку з відсутністю можливості отримати доступу до Сервісу BBGO або його використання; ненаданням чи неналежним наданням Послуг Користувачам Партнерами BBGO; будь-якими діями чи бездіяльністю Партнерів BBGO; наявністю чи відсутністю будь-яких повноважень, дозволів, ліцензій, погоджень Партнерів BBGO, наявністю чи відсутністю у таких осіб спеціального правового статусу тощо; несанкціонованим розповсюдженням, зміною або знищенням інформації Користувачів внаслідок будь-якого використання Сервісу BBGO.

7.2. Веб-сайт, Мобільний Додаток, Сервіс BBGO надаються для використання Користувачами за принципом "as is" (як є). Адміністратор не несе відповідальності перед Користувачем за те, що Сервіс BBGO, Веб-сайт, Мобільний Додаток відповідають очікуванням Користувача та/або Сервіс BBGO буде надаватися безперебійно, надійно, без помилок. Адміністратор не несе відповідальності за внесення змін, тимчасове або повне припинення Сервісу BBGO або будь-якої його частини.

7.3. Адміністратор не гарантує постійний або безумовний доступ до Сервісу BBGO. Функціонування Сервісу BBGO може порушуватися діями непереборної сили та інших факторів, запобігання або подолання яких виходить за межі можливостей Адміністратора.

7.4. Адміністратор не несе відповідальності за працездатність та забезпечення збереження та безпеки інформації, що передається при проведенні платежів за допомогою банківських карток Користувача, в тому числі за дії банку та міжнародних платіжних систем, або інших учасників технічного процесу проведення розрахунків. Всі взаємовідносини в частині проведення розрахунків з використанням Банківських карток регулюються обов'язковими для Користувача умовами Міжнародних платіжних систем та договорами Користувача з банком, що емітував банківську картку Користувача.

7.5. Адміністратор завжди готовий взяти до уваги побажання і пропозиції будь-якого Користувача Сервісу BBGO по його роботі.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Дійсна Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, неврегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку встановленому чинним законодавством України. Всюди за текстом цієї Угоди, якщо явно не вказано інше, під терміном «законодавство» розуміється законодавство України.

8.3. Зважаючи на безоплатність використання Сервісу BBGO, норми про захист прав споживачів, передбачених законодавством України, не можуть бути застосованими до відносин між Користувачем і Адміністратором.

8.4. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністратором агентських відносин, доручень, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, трудових відносин або яких-небудь інших відносин, прямо не передбачених дійсною Угодою.

8.5. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень Угоди.

8.6. Бездіяльність з боку Адміністратора в разі порушення Користувачем або іншими Користувачами положень Угод не позбавляє Адміністратора права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не визначає відмови Адміністратора від своїх прав в разі здійснення в подальшому подібних або схожих порушень.

8.7. Ця Угода складена українською мовою, сторони погоджують, що прийщли до правильного та однакового розуміння її положень.

РЕКВІЗИТИ: ТОВ «Ві.Ко.Драйв», Код ЕГРПОУ 34312941, юридична адреса: 29000, г. Хмельницький, ул. Соборна д.55, оф 99 IBAN: UA623154050000026005052335932 МФО 315405 в ХФ ПАТ КБ "ПриватБанк" тел .: +380677600875