Публічна оферта

Про надання інформаційних послугТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Ві.Ко.Драйв», іменоване надалі - «СТОРОНА 1», в особі директора Орагвелідзе Вадима Анатолійовича, який діє на підставі Статуту, керуючись ст. 633, 634 Цивільного кодексу України, з одного боку, і будь-яка фізична або юридична особа, що іменується в подальшому - «СТОРОНА 2», яке приймає (акцептує) дану Публічну оферту про надання інформаційних послуг (далі - Договір), з іншого боку, разом іменовані - «СТОРОНИ», а кожен окремо- «СТОРОНА», уклали цей Договір про наступне:1. Надана в цьому документі інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій особі укласти Договір про надання інформаційних послуг. Зазначений Договір є публічним відповідно до положень ст. 633 Цивільного кодексу України. Цей Договір також вважається договором приєднання в розумінні ч.1 ст. 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені і розміщені СТОРОНОЮ 1 на Веб-сайті та який може бути укладений лише шляхом повного і безумовного прийняття (приєднання) СТОРОНИ 2 до запропонованого договору в цілому. 2. Договір встановлює загальні умови і порядок, згідно з яким СТОРОНА 2 отримує від СТОРОНИ 1 Послуги, зазначені в п.1.3. цієї угоди.

СТОРОНА 2 вважається такою, що прийняла умови Договору в повному обсязі, без будь-яких обмежень, застережень і винятків з моменту його акцепту. Внесення змін до цього Договору не має на увазі розірвання або відмови СТОРОНИ 2 від користування Послугами, наданими СТОРОНОЮ 1.

Укладаючи Договір, СТОРОНА 2 підтверджує, що цілком і повністю ознайомлена і згодна з його умовами.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. СТОРОНА 1 - юридична особа за законодавством України - ТОВ «Ві.Ко.Драйв», яке надає Послуги СТОРОНІ 2 відповідно до цього Договору.

1.2. СТОРОНА 2 - фізична або юридична особа, яка за допомогою Веб-сайту або Мобільного додатку користується Послугами СТОРОНИ 1. СТОРОНА 2 несе всі ризики, пов'язані з використанням отриманих Послуг будь-якою третьою особою, яка не має на це повноважень.

1.3. Послуги - інформаційні послуги з надання доступу до Сервісу BBGO, за допомогою якого СТОРОНА 2 отримує наявну інформацію про замовлення.

1.4. Сервіс BBGO - можливість використання технологічної платформи за допомогою Мобільного додатку "BBGO Driver", що дозволяє отримати інформацію про замовлення, а також для організації комунікації між СТОРОНОЮ 2 і Користувачем.

1.5. Користувач - будь-яка дієздатна фізична особа, якій виповнилося 18 (вісімнадцять) років або юридична особа, яка здійснила Замовлення за допомогою Мобільного додатку «BBGO» або веб-сайту: www.bbgo.city

1.6. Замовлення - замовлення Користувача на надання послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, послуги з управління транспортним засобом Користувача

(Послуга «драйвер»), послуги доставки, структуроване за необхідними реквізитами: адреса початкового і кінцевого пункту перевезення, час подачі автомобіля, тип автомобіля, вартість перевезення, а також додаткові вимоги відповідно до п. 2.2. цієї угоди.

1.7. Технологічна платформа - це взаємопов'язана сукупність комп'ютерних програм і електронних даних у вигляді чисел, букв, символів, зображень і їх комбінацій (включаючи графічну інформацію, відеоінформацію і т.д.), яка призначена для збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення інформації про замовлення, що надійшли СТОРОНІ 1 від користувачів, і надання доступу до цієї інформації СТОРОНІ 2.

1.8. Веб-сайт - веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: www.bbgo.city

1.9. Мобільний додаток - примірник комп'ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв Android під назвою «BBGO Driver», який надається СТОРОНОЮ 1 СТОРОНІ 2 в тимчасове користування (протягом терміну дії цього Договору) за функціональним призначенням кінцевим споживачем як інструмент для надання послуг СТОРОНІ 2.

1.10. Публічна оферта - пропозиція СТОРОНИ 1, розміщене на Веб-сайті та адресність невизначеному колу фізичних або юридичних осіб укласти цей Договір, шляхом його акцепту.

1.11. Акцепт - повне, безумовне і беззастережне прийняття СТОРОНОЮ-2 умов Публічної оферти. Здійсненням акцепту Публічної оферти СТОРОНА 2 підтверджує своє ознайомлення та повну, безумовну і остаточну згоду з усіма умовами Договору, а також своє волевиявлення про приєднання до Договору.2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Згідно даного Договору СТОРОНА 1 надає СТОРОНІ 2 інформаційні послуги з надання доступу до Сервісу BBGO, за допомогою якого СТОРОНА 2 отримує наявну інформацію про замовлення користувачів, а СТОРОНА 2 на свій розсуд вирішує питання, приймати чи не приймати Замовлення. У разі прийняття Замовлення, СТОРОНА 2 зобов'язується сплатити СТОРОНІ 1 передбачене цим Договором грошову винагороду відповідно до п. 4.1 Договору.2.2. Інформація про замовленні може містити:

• адреса початкового і кінцевого пункту перевезення;

• час подачі автомобіля, тип автомобіля;

• вартість перевезення,

• додаткові вимоги (водій не курить, додатковий багаж в салоні, пасажир везе тварину, зустріти з табличкою, кондиціонер, англомовний водій, тиша в салоні і т.д.).

2.3. Послуги за цим Договором не є послугами зв'язку. Для здійснення передачі даних і інформації в рамках цього Договору Сторони за свій рахунок залучають третіх осіб, що надають послуги зв'язку.

2.4. Повним і беззастережним Акцептом Публічної оферти відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України є факт здійснення СТОРОНОЮ 2 платежу в рахунок оплати за Послуги (поповнення балансу в Мобільному додатку).

2.5. Момент Акцепту Публічної оферти, що визначений п.2.4. Договору, вважається моментом укладання Договору. Договір, укладений за допомогою акцепту Публічної оферти, має юридичну силу відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України та є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Обов'язки СТОРОНИ 2:

• виконувати всі прийняті ним Замовлення;

• проводити технічне обслуговування автомобіля;

• дотримуватися правил пасажирських перевезень, які визначені законодавством

України;

• оформити всі необхідні дозвільні документи, які визначені законодавством України стосовно надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями;

не передавати ні права, ні можливості доступу до інформації, що надається третім особам;

• своєчасно і в повному обсязі оплачувати Послуги СТОРОНИ 1;

• надавати СТОРОНІ 1 необхідну інформацію, пов'язану з виконанням умов цього Договору;

• в разі відмови без поважних причин від виконання прийнятого Замовлення повідомити про це СТОРОНУ 1. В іншому випадку, Договір може бути розірваний СТОРОНОЮ 1 в односторонньому порядку.

3.2. Права СТОРОНИ 2:

• отримати доступ до Сервісу BBGO;

• користуватися інформацією, наданою СТОРОНОЮ 1, шляхом отримання доступу до Сервісу BBGO;

• отримувати від СТОРОНИ 1 необхідні роз'яснення, пов'язані з виконанням своїх зобов'язань за цим Договором;

• в разі виявлення СТОРОНОЮ 2 під час виконання послуги доставки предметів, перевезення яких заборонено чинним законодавством України, відмовитися від перевезення таких предметів.

3.3. Обов'язки СТОРОНИ 1:

• надати СТОРОНІ 2 можливість доступу до Сервісу BBGO з електронного пристрою (мобільний телефон, планшет, комп'ютер) СТОРОНИ 2

• вимагати дотримання СТОРОНОЮ 2 належного рівня обслуговування пасажирів.3.4. Права СТОРОНИ 1:

• перевіряти дотримання СТОРОНОЮ 2 умов цього Договору;

• в разі невиконання або неналежного виконання СТОРОНОЮ 2 умов цього Договору вимагати усунення порушень;

• відмовити СТОРОНІ 2 в укладанні цього Договору або розірвати його в односторонньому порядку без попередження в разі недотримання або порушення СТОРОНОЮ 2 Умов та / або Правил співробітництва, розміщених на Веб-сайті;

• розірвати цей Договір в односторонньому порядку або тимчасово призупинити надання послуг без попередження в разі вчинення СТОРОНОЮ 2 шахрайських і / або інших дій, що порушують законодавство України.

4. РОЗМІР ВИНАГОРОДИ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Розмір винагороди СТОРОНИ 1 за надання Послуг становить 10% від вартості перевезення зазначеної в замовленні Користувача.

4.2. СТОРОНА 2 здійснює поповнення власного рахунку (балансу) у Мобільному додатку.

4.3. Оплата послуг СТОРОНИ 1 здійснюється СТОРОНОЮ 2 через платіжні термінали або шляхом безготівкового розрахунку на банківський рахунок СТОРОНИ 1 (та\або через Мобільний додаток).

4.4. Зазначене винагорода може бути змінено СТОРОНОЮ 1 тимчасово або на постійній основі в залежності від регіону і в зв'язку з іншими факторами на розсуд СТОРОНИ 1 шляхом повідомлення про це СТОРОНИ 2 в порядку, передбаченому 5.3. цього Договору.5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ 5.1. Цей Договір укладається на невизначений термін і може бути розірваний будь-якою з сторін в односторонньому порядку без попереднього повідомлення про це іншої сторони.

5.2. У разі, якщо протягом 3 місяців з моменту останньої оплати Послуг СТОРОНА 2 не здійснила більше будь-якої оплати або не здійснила жодного завершеного замовлення, - цей Договір вважається припиненим без взаємних зобов»язань, в тому числі щодо повернення залишку коштів на рахунку у Мобільному додатку СТОРОНІ 2. Зазначене положення не позбавляє права СТОРОНИ 2 звернутися до СТОРОНИ 1 з метою укладення нового Договору в майбутньому.

5.3. СТОРОНА1 має право в односторонньому порядку змінювати або оновлювати умови даного Договору в будь-який час. Всі зміни в цьому Договорі, нова редакція Договору вступають в силу з моменту їх публікації на Веб-сайті.6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань, положень або умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України, якщо інше не передбачено цим Договором.


6.2. Всі скарги та претензії, які виникають в будь-якому відношенні за наданими послугами з перевезення на замовлення, які забезпечує СТОРОНА 2 за допомогою сервісної (інформаційної) підтримки СТОРОНИ 1, можуть прийматися і розглядатися Сторонами. У разі, якщо після розгляду скарг і претензій клієнтів виявиться, що СТОРОНА 2 є винною стосовно якості надання послуг з перевезення на замовлення, в цьому випадку СТОРОНА 2 несе повну відповідальність за порушення якості надання послуг з перевезення на замовлення, які виникли з її вини.7. ФОРС МАЖОР 7.1. Жодна зі сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, якщо таке невиконання або неналежне виконання викликано настанням обставин форс-мажору.

7.2. До форс-мажору, зокрема, але не обмежуючись тільки цим, відносяться: (1) пожежа, повінь, землетрус, вибух, шторм, зсув, епідемія та інші природні явища і стихійні лиха; (2) також військові дії, страйки, зброї в роботі платіжних систем та\чи програм, прийняття органом державної влади або місцевого самоврядування рішення, яке унеможливило належне виконання цього Договору тощо.8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

8.1. Всі питання, пов'язані зі збором, використанням, обробкою і захистом персональних даних СТОРОНИ 2 регулюються окремим Положенням про конфіденційність, який розміщується на Веб-сайті.9. Інші положення

9.1. Даний Договір знаходиться у вільному доступі на Веб-сайті. Договір набуває чинності для СТОРОНИ 1 з моменту його публікації на Веб-сайті, для сторін 2 - з моменту його Акцепту.

9.2. Договір може бути укладений з будь-яким фізичною особою, яка досягла повноліття і володіє повною дієздатністю і правоздатністю. Договір може бути укладений з будь-яким юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України.

9.3. Місцем укладення цього Договору визнається місцезнаходження СТОРОНИ 1.

9.4. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.РЕКВІЗИТИ:

ТОВ «Ві.Ко.Драйв», Код ЄДРПОУ 34312941, юридична адреса: 29000, м.Хмельницький, вул. Соборна буд.55, оф 99
IBAN: UA623154050000026005052335932 МФО 315405 в ХФ ПАТ КБ "ПриватБанк"
тел.: +380677600875

Платник податку на прибуток на загальних підставах з 21.03.2006 р